Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń

Robert Dankiewicz, Yuriy Klapkiv, Lesław Niemczyk

Dankiewicz, Robert
Klapkiv, Yuriy; ORCID: 0000-0002-9771-5357
Niemczyk, Lesław
Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń
Basic principles of intellectual capital accounting for insurance companies
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 2, s. 71-84

Słowa kluczowe

rachunkowość sprawozdanie finansowe kapitał intelektualny zakłady ubezpieczeń

Key words

accounting financial statements intellectual capital insurance company

Streszczenie

Celem badania jest zarysowanie podstaw rachunkowości kapitału intelektualnego zakładów ubezpieczeń. Wydaje się, że w dobie gospodarki opartej na wiedzy najważniejszymi zasobami zakładów ubezpieczeń są wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz relacje z otoczeniem. Tradycyjna rachunkowość i sprawozdawczość pomijają te zasoby. W artykule przedstawiono więc podstawowe zasady ewidencyjne rachunkowości kapitałów niefinansowych oraz jeden przykład ich zastosowania. W zakresie metody jest to artykuł koncepcyjny bazujący na wnioskowaniu dedukcyjnym. Zawarte w pracy obliczenia mają charakter poglądowy i nie odwołują się do danych empirycznych. Artykuł stanowi zatem głos w dyskusji naukowej o kierunkach rozwoju rachunkowości kapitałów niefinansowych zakładów ubezpieczeń.

Abstract

This article attempts to describe the basics of intellectual capital accounting for insurance companies. It seems that in the era of knowledge-based economy the most important resources of insurance companies are knowledge, skills, experience and relationships with the environment. Traditional accounting and reporting ignores these resources. The article presents the basic tools of accounting for non-financial capital and one example of its use.