Zmiany w globalnej awersji do ryzyka oraz ich wpływ na wartość polskiej walut

Katarzyna Czech

Czech, Katarzyna ; ORCID: 0000-0002-0660-7124
Zmiany w globalnej awersji do ryzyka oraz ich wpływ na wartość polskiej walut
Global risk aversion and its impact on Polish currency
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 3, s. 43-54

Słowa kluczowe

globalna awersja do ryzyka GFSI rynek walutowy polska złotówka przyczynowość Grangera

Key words

global risk aversion GFSI foreign exchange market Polish zloty Granger causality

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem globalnej awersji do ryzyka a kształtowaniem się cen na polskim rynku walutowym. Artykuł zawiera przegląd literatury na temat wskaźników globalnej awersji do ryzyka, w tym przede wszystkim wskaźników opartych na cenach opcji. Badania przeprowadzono na podstawie danych odnośnie kursów walutowych PLN/USD i PLN/ /EUR, zagregowanego miernika awersji do ryzyka GFSI (ang. Global Financial Stress Index) oraz zmienności strategii 25-delta risk reversal. Wyniki testu przyczynowości w sensie Grangera sugerują, że dla danych z 2004–2015 zmiany w poziomie globalnej awersji do ryzyka mierzonej wskaźnikiem GFSI nie były przyczyną, w sensie Grangera, zmian kursów walutowych PLN/EUR i PLN/USD.

Abstract

The aim of the paper is to examine relationship between global risk aversion and value of the Polish currency. Article contains a literature review concerning global risk aversion measures. Paper is focused mainly on indicators which are based on options’ prices. Research are conducted for daily time series data of PLN/USD and PLN/EUR exchange rates, Global Financial Stress Index (GFSI) and 3–month 25-delta risk reversal volatility. Data cover the period for 2004 till 2015. The results of Granger causality test show no causality running from global risk aversion measured by GFSI to PLN/EUR and PLN/USD exchange rates.