Odniesienia do kwestii deficytu budżetowego i długu publicznego w myśli ekonomicznej

Michał Wielechowski

Wielechowski, Michał; ORCID: 0000-0002-1335-8971
Odniesienia do kwestii deficytu budżetowego i długu publicznego w myśli ekonomicznej
References to the issue of budget deficit and public debt in economic thought
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 3, s. 55-67

Słowa kluczowe

deficyt budżetowy dług publiczny

Key words

budget deficit public debt

Streszczenie

W artykule przedstawiono ogólny zarys ewolucji podejścia do deficytu budżetowego i ciężaru zadłużenia prezentowanego przez przedstawicieli poszczególnych nurtów ekonomicznych oraz zaprezentowano odniesienie do problemu długu w okresie przed ukształtowaniem się nauki ekonomii w starożytności i średniowieczu. Studia literatury wskazały, że poglądy przedstawicieli poszczególnych szkół ekonomii na temat deficytu budżetowego oraz długu publicznego ewoluowały na przestrzeni wieków. Dominują przede wszystkim dwie sprzeczne doktryny związane z tymi zjawiskami. Podejście konserwatywne postulowało utrzymywanie równowagi budżetowej w celu uniknięcia zadłużania publicznego. Apologeci interwencjonizmu państwowego pochwalali wykorzystywanie kredytu publicznego w celu równoważenia finansów publicznych.

Abstract

The article presents an evolution of the approach to the budget deficit and debt burden presented by the representatives of the various economic schools and presents a reference to the problem of debt in the period before forming the science of economics, namely in antiquity and the medieval era. Literature studies have indicated that the views of representatives of the various schools of economics associated with the phenomenon of the budget deficit and public debt have evolved over the centuries. There were mainly two contradictory doctrines dealing of budget deficit and public debt. Conservative approach postulated to maintain a balanced budget in order to avoid public indebtedness. Public interventionism apologists approved the use of public credit for balancing public finances.