Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego

Rafał Balina, Marta Idasz-Balina

Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149
Idasz-Balina, Marta; ORCID: 0000-0002-4129-8259
Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego
Application of CSR tools in the process of image creation in cooperative
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 3, s. 69-79

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu bank spółdzielczy wizerunek korzyść

Key words

Socially Responsible Business cooperative bank image benefit

Streszczenie

Przeprowadzone badania dotyczyły określenia znaczenia narzędzi wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu do kreowania własnego wizerunku na rynku lokalnym. Badania ankietowe przeprowadzono w pierwszej połowie 2016 roku na grupie 600 klientów banków spółdzielczych. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku badanych polskich banków spółdzielczych stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa pozytywnie na jego wizerunek a społecznie odpowiedzialne banki uzyskują wiele korzyści zarówno dla siebie samych, jak również dla społeczności oraz środowiska, w którym funkcjonują.

Abstract

The research was determining the significance of the tools used by the cooperative banks under the concept of Socially Responsible Business to create their own image in the local market. The questionnaire survey was conducted in the first half of 2016 at group of 600 clients of cooperative banks. The research showed that in the case of Polish cooperative banks the concept of corporate social responsibility has a positive effect on their image. What more socially responsible banks gets a lots of benefits for them and for the environment and the community, in which they operate.