Zmienność wyników finansowych a rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych banków z polskiego sektora bankowego

Emilia Stola

Stola, Emilia; ORCID: 0000-0003-4534-0546
Zmienność wyników finansowych a rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych banków z polskiego sektora bankowego
The changeability of financial results vs. the development of the electronic banking on the example of banks from The Polish Banking Sector
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 4, s. 19-28

Słowa kluczowe

banki komercyjne wynik finansowy bankowość elektroniczna

Key words

commercial banks financial results electronic banking

Streszczenie

Celem opracowania było określenie zależności między liczbą klientów mających dostęp do bankowości internetowej, a wynikami finansowymi instytucji bankowych. Analizy dokonano na przykładzie wybranych banków komercyjnych, funkcjonujących w polskim sektorze bankowym w latach 2008–2015. W opracowaniu wykazano, że na wartość wyników z działalności operacyjnej najsilniej wpływa wynik z tytułu odsetek. Wyznaczony współczynnik korelacji Pearsona oraz model regresji potwierdziły istnienie umiarkowanej zależności, pomiędzy wzrostem liczby klientów mających dostęp do bankowości internetowej a wartością wypracowanych zysków w wybranych bankach, funkcjonującym w polskim sektorze bankowym.

Abstract

The aim of the elaboration was to determine the relation between the number of customers having an access to the electronic banking and banks’ financial results. Analysis was made on the example of chosen commercial banks, functioning in the Polish banking industry in years 2008–2015. On the basis of its analysis of the financial situation, it was found that the value of the net interest income was relevant on bank’s financial result. The calculated Pearson’s correlation and regression model indicates there is a moderate or weak correlation, what means that the increase of the number of customers having an access to the electronic banking in the slight degree affected the value of retained earnings at chosen banks, functioning in the Polish banking industry.