Planowanie płynności finansowej w opinii rolników

Tomasz Felczak

Felczak, Tomasz; ORCID: 0000-0003-0502-5816
Planowanie płynności finansowej w opinii rolników
Financial liquidity planning in the opinions of the farmers
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 4, s. 53-61

Słowa kluczowe

płynność finansowa planowanie gospodarstwo indywidualne FADN

Key words

financial liquidity liquidity planning agricultural farms FADN

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano opinie rolników na temat planowania płynności finansowej w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Badaniami z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostało objętych 60 rolników, udostępniających swoje dane rachunkowe w ramach systemu FADN-PL. Wraz ze wzrostem skali prowadzonej produkcji zarządzający wykazywali większą skłonność do planowania płynności finansowej. Brak planowania płynności finansowej wynikał głównie z utrzymywania dużych zasobów gotówki lub zapasów produktów rolniczych w gospodarstwie.

Abstract

The paper presents the farmers’ opinions on planning the financial liquidity in individual farms. A group of 60 farmers, who provide their accounting data within the system of FADN-PL, were covered with studies using interview questionnaire was covered by 60 farmers. Along with the increase in the scale of agricultural production, managers were more disposed to plan financial liquidity. The lack of planning financial liquidity resulted mainly from maintaining large stocks of cash or stocks of agricultural products in a farm.