Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Katarzyna Królik-Kołtunik
Zakład Rynków Finansowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Królik-Kołtunik, Katarzyna (Zakład Rynków Finansowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
The influecne of options standards changes on the index options market on Warsaw stock exchange
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 1, s. 15-27

Słowa kluczowe

opcje indeksowe instrumenty pochodne giełda rynek kapitałowy

Key words

index options derivatives stock exchange capital market

Streszczenie

Opcje są pochodnymi instrumentami finansowymi pozwalającymi na konstruowanie wielu strategii inwestycyjnych. Warunkiem ich budowania jest odpowiednia różnorodność instrumentów i ich płynność. Władze warszawskiej giełdy modyfikują standardy opcji odpowiadając na potrzeby inwestorów. Celem niniejszej pracy jest określenie, czy działania w tym zakresie spowodowały wzrost zainteresowania opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniach poddano analizie różne parametry rynku opcji m.in. liczbę serii, wolumen i wartość obrotu, a także liczbę otwartych pozycji.

Abstract

Options are derivative financial instruments that allows the construction of a number of investment strategies. The condition of the building is adequate variety of instruments and liquidity. The authorities of the Warsaw Stock Exchange modify the standard options responding to the needs of investors. The aim of this study is to verify if the actions in this area resulted in increased interest in index options on the Warsaw Stock Exchange. The studies analyzed the various parameters of options market include the number of series, the volume and value of trading and the number of open positions.