Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych

Małgorzata Frańczuk
Katedra Finansów i Rachunkowości, Politechnika Lubelska
Frańczuk, Małgorzata (Katedra Finansów i Rachunkowości, Politechnika Lubelska)
Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych
The covered bonds market development perspectives in the context of new regulations
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 1, s. 29-43

Słowa kluczowe

listy zastawne banki hipoteczne kredyty hipoteczne płynność długoterminowa

Key words

covered bonds mortgage banks mortgage loans long-term liquidity

Streszczenie

Listy zastawne są papierami wartościowymi, których celem emisji ma być refinansowanie kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. W Polsce listy zastawne są wciąż mało popularne pomimo, że regulacje prawne w tym zakresie istnieją od 1997 roku. W artykule zwrócono uwagę na problem niewielkiego rozwoju listów zastawnych w Polsce oraz na szanse ich rozwoju w kontekście znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz nowo wprowadzonych do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy CRD IV oraz rozporządzenia CRR (tzw. pakietu CRD IV/CRR). W artykule opisano także sposób funkcjonowania listów zastawnych, banków hipotecznych i kredytu hipotecznego.

Abstract

Covered bonds are securities which purpose of the issue is to be the refinancing of mortgage loans granting by banks. In Poland, covered bonds are still undeveloped, although the legislation in this area has existed since 1997. The article draws attention to the problem of a small development of covered bonds in Poland and the chances of their development in the context of the amended Act on Covered Bonds and Mortgage Banks and the newly introduced into the Polish legal order of the EU directive CRD IV and CRR regulation (called CRD IV/CRR package). In the article it is also described the way of functioning of covered bonds, mortgage banks and mortgage loan.