Zmiany oprocentowania i wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw a zmiany stóp procentowych NBP w latach 2008–2015

Sławomir Juszczyk1, Rafał Balina2
1, 2 Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247 (Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149 (Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany oprocentowania i wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw a zmiany stóp procentowych NBP w latach 2008–2015
Changes in interest rates and volume of loans versus changes in interest rates of NBP in years 2008–2015
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 1, s. 45-52

Słowa kluczowe

polityka pieniężna stopy procentowe NBP kredyty dla przedsiębiorstw

Key words

monetary policy the NBP interest rates loans to businesses

Streszczenie

Celem badań było ustalenie kształtowania się podstawowych stóp procentowych NBP i ich wpływu na zmianę wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008–2015. W trakcie analiz przedstawiono kształtowanie się zależności między wybranymi stopami procentowymi NBP, wolumenem kredytów udzielonych dla przedsiębiorstw niefinansowych oraz przeciętnego oprocentowania tych kredytów. W części badawczej za pomocą narzędzi statystycznych podjęto próbę ustalenia związków między zmiennymi. Uzyskane wyniki wskazały na występowanie silnej zależności między zmianami stóp procentowych NBP a oprocentowaniem kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych. Dodatkowo badania wykazały, że zmianom stóp procentowych odpowiadał nieadekwatny poziom zmian wolumenu udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego.

Abstract

The aim of this study was to determine the evolution of the basic NBP interest rates and their impact on the change in the volume of loans to the non- -financial corporations granted in Poland in the years 2008–2015. The analysis shows formation of the relationship between selected NBP interest rates, the volume of loans to non-financial corporations and the average interest rate on these loans. In the research were used statistical tools to establish relationships between variables. The results indicated presence of a strong relationship between changes in NBP interest rates and interest rate on loans to non-financial corporations. In addition, studies have shown that changes in interest rates has corresponded whit inadequate level of changes in the volume of loans to non-financial corporate sector.