Institutional theory of accounting: new opportunities and scales of profession

Valeriy Zhuk
The National Agrarian Science Academy of Ukraine
Zhuk, Valeriy (The National Agrarian Science Academy of Ukraine)
Institutional theory of accounting: new opportunities and scales of profession
Instytucjonalna teoria rachunkowości: nowe możliwości i ranga zawodu
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 1, s. 53-76

Słowa kluczowe

theory of accounting institutional theory of accounting accounting institution accounting system accounting engineering accounting imperialism

Key words

teoria rachunkowości teoria instytucjonalna rachunkowości rachunkowości instytucji system rachunkowości inżynieria rachunkowości imperializm rachunkowości

Streszczenie

The article evaluates the processes of formation of contemporary accounting theories by scholars in developed countries. Principles of the new institutional theory of accounting are elaborated. The need to transform accounting activities from a functional management subsystem into a social institution in the economic space is substantiated. The components and processes that characterize the state and influence accounting activities are described. Mechanisms to manage processes of the accounting institution are proposed. Concepts of the classification, hierarchy and interaction of the accounting institution, accounting engineering, accounting imperialism and engineering theory of management accounting are explained.

Abstract

W artykule przeprowadzono ocenę procesów zmian we współczesnych teoriach rachunkowości analizując pracę badaczy w krajach rozwiniętych. Omówiono ponadto nową instytucjonalną teorię rachunkowości. Ocenie poddano przekształcenia działań księgowych w ramach funkcjonalnego zarządzania podsystemami w instytucjach społecznych i w przestrzeni gospodarczej. W artykule opisano składniki i procesy, które charakteryzują system rachunkowości przy uwzględnieniu wpływu państwa. Zaproponowano mechanizmy zarządzania procesami rachunkowości instytucji. Przedstawiono koncepcje klasyfikacji, hierarchii i współdziałania instytucji rachunkowości, inżynierii rachunkowości, imperializmu i teorii rachunkowości zarządczej.