Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia

Mirosław Wasilewski1, Joanna Żurakowska-Sawa2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Żurakowska-Sawa, Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia
Determinants of the economic efficiency the industrial enterprises in the introduction stages of the company life cycle
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 101-116

Słowa kluczowe

efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa fazy cyklu życia przedsiębiorstwa

Key words

economic efficiency of enterprises the company life cycle stages

Streszczenie

W opracowaniu określono syntetyczną miarę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, dokonano określenia zmiennych determinujących jej poziom, a także wskazano kierunek oraz siłę ich wpływu na wielkość syntetycznej miary tej efektywności w przedsiębiorstwach przemysłowych. Czynnikami warunkującymi poziom efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw znajdujących się w fazie wprowadzenia były uwarunkowania mikroekonomiczne o charakterze ilościowym. Wskaźnik rentowności aktywów oraz płynności bieżącej wywierały dodatni wpływ na wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw znajdujących się w fazie wprowadzenia, natomiast wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem ujemnie oddziaływał na tą efektywność.

Abstract

The study identified a synthetic measure of the economic efficiency of enterprises, the variables determining its level were determined, and also the direction and strength of these variables were indicated on the size of the synthetic measure of this efficiency in industrial enterprises. Factors determining the level of economic efficiency of enterprises in the introduction phase are quantitative microeconomic factors. The return on assets and current liquidity ratio had to a positive impact on the increase in the economic efficiency of enterprises in the introduction stage, while the ratio of net working capital to total assets negatively had an effect to this efficiency.