Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych klientów na poziom korzystania z produktów i usług bankowości elektronicznej

Edward Czarnecki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Czarnecki, Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych klientów na poziom korzystania z produktów i usług bankowości elektronicznej
The impact of socio-economic characteristics on the level of customer use of the products and services of electronic banking
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 19-34

Słowa kluczowe

czynniki społeczno-ekonomiczne banki klienci produkty i usługi bankowe

Key words

socio-economic characteristics banks customers bank products and services

Streszczenie

Celem pracy jest określenie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych klientów (wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, aktywność zawodowa, poziom dochodów, poziom kompetencji informatycznych) na korzystanie z produktów i usług bankowości elektronicznej. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono wyniki wcześniejszych badań dotyczących zagadnień korzystania klientów banków z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną. W drugiej części przedstawiono opis badań własnych oraz ich wyniki. Wpływ czynników demograficznych na poziom korzystania określono za pomocą testu chi-kwadrat. Wyniki badań wskazują, że tylko wiedza i umiejętności informatyczne respondentów mają wpływ na korzystanie z produktów i usług bankowości elektronicznej jedynie w zakresie bankowości mobilnej.

Abstract

The aim of this work is to show the impact of socio-economic characteristics (age, place of residence, education, professional activity, income level, computer knowledge) of the customer on the use of products and services of the electronic banking. The work consists of two parts. The first part presents the results of previous studies on using bank e-services by theirs customers. The second part describes the author’s own studies and their results. The impact of demographic factors on the level of the use of these banking e-services was determined by using the chi-squared test. The research results show that only the knowledge and IT skills of the respondents impact the use of electronic banking products and services in the field of mobile banking.