Istota i znaczenie narzędzi CSR w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi

Marta Idasz-Balina
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Idasz-Balina, Marta; ORCID: 0000-0002-4129-8259 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Istota i znaczenie narzędzi CSR w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi
The nature and significance of CSR tools in the opinion of the cooperative banks managers
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 45-57

Słowa kluczowe

CSR społeczna odpowiedzialność biznesu bank spółdzielczy

Key words

CSR corporate social responsibility cooperative bank

Streszczenie

Celem badań było przedstawienie rozwiązań wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w realizacji zasad związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ich ważności w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi. Badania swoim zakresem objęły 140 banków spółdzielczych, co stanowiło 24,6% wszystkich banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że banki spółdzielcze wspierają i realizują działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ponadto ankietowani wskazali, że najważniejszą formą komunikacji ze społecznością lokalną jest sponsoring, a banki spółdzielcze oprócz tradycyjnych narzędzi CSR wykorzystują także liczne dodatkowe narzędzia, które w opinii zarządzających są istotne w prowadzeniu przez nie działalności.

Abstract

The purpose of the research was to present solutions used by cooperative banks in implementation of the principles related to the idea of corporate social responsibility and their importance in the opinion of the managers of cooperative banks. The research covered 140 cooperative banks, which accounted for 24.6% of all cooperative banks operating in Poland as of 30 June 2016. Based on the analyzes, it was found that cooperative banks have supported and implemented corporate social responsibility rules and tools since the beginning of their activity. In addition, the respondents pointed out that sponsorship is the most important form of communication with the local community, but cooperative banks, in addition to traditional CSR tools, also employ a number of additional tools, which, in the executives’ opinion, are highly relevant to their operations.