Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku

Anna Badura-Mojza
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Badura-Mojza, Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku
Changes in CSR reporting in Poland - a case study
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 5-17

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw raporty społeczne sprawozdawczość pozafinansowa

Key words

corporate social responsibility social reports non-financial reporting

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w sprawozdawczości pozafinansowej oraz kanałów raportowania danych z zakresu CSR przez spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach indeksu WIG 30. Z przeprowadzanych analiz wynika, iż spółki WIG 30 odchodzą od wykazywanie informacji z zakresu CSR w tradycyjnych sprawozdaniach finansowych, decydują się na ujawnianie danych z obszaru CSR w specjalnych raportach i na swoich witrynach internetowych. Ponadto polscy liderzy raportowania pozafinansowego zdecydowali się na sporządzania zintegrowanych raportów rocznych. Pomimo, że raportowanie społeczne w Polsce jest nadal nową dziedziną to praktyka wskazuje na dynamikę rozwoju w zakresie raportowania danych pozafinansowych.

Abstract

The aim of this article is to present the changes in non-financial reporting and reporting channels of CSR data by companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange within the WIG 30. Analyses show that companies are diverging from showing information in the field of CSR in traditional financial statements and decide on the disclosure of CSR in special reports and on their websites. In addition, Polish leaders of non-financial reporting, decided to prepare integrated annual reports. Although social reporting in Poland is still a new area, practice indicates on the dynamics of development in the field of reporting non-financial data.