Struktura kapitału a poziom rentowności spółek kapitałowych na przykładzie sektora budowlanego

Aneta Kalisiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kalisiak, Aneta; ORCID: 0000-0003-3746-5939 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Struktura kapitału a poziom rentowności spółek kapitałowych na przykładzie sektora budowlanego
The capital structure versus profitability of capital companies – the example of construction sector
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 59-78

Słowa kluczowe

struktura kapitału rentowność spółki budowlane rynek kapitałowy

Key words

capital structure profitability construction companies capital market

Streszczenie

Celem prowadzonych badań była identyfikacja wzajemnych zależności pomiędzy udziałem zadłużenia w strukturze pasywów a poziomem wskaźników rentowności. Badanie przeprowadzono dla przedsiębiorstw sektora budowlanego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2015. Przedsiębiorstwa o niższym poziomie zadłużenia wykazywały brak istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wskaźnikami zadłużenia a rentownością spółek. W grupie przedsiębiorstw o wyższym poziomie ogólnego zadłużenia wystąpiła istotna statystycznie korelacja między wskaźnikiem ogólnego zadłużenia a rentownością aktywów, sprzedaży oraz wskaźnikiem operacyjnym rentowności sprzedaży.

Abstract

The aim of the research was to identify a relationship between the participation of liabilities in the debt structure and the level of profitability. The survey was conducted on the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange and relies on data for 2011-2015. Companies with a lower level of debt showed no statistically significant correlation between debt ratios and profitability of companies. In the group of companies with a higher level of debt there were statistically significant correlation between the debt ratio and the return on assets, the return on sales and the operating margin.