Lojalność klientów indywidualnych wobec banku komercyjnego

Piotr Pietrzak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pietrzak, Piotr; ORCID: 0000-0002-1319-4815 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Lojalność klientów indywidualnych wobec banku komercyjnego
The loyalty of individual customers of commercial bank
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 79-88

Słowa kluczowe

bankowość marketing relacyjny klient lojalność.

Key words

banking relationship marketing customer loyalty

Streszczenie

Niestabilność otoczenia, w którym funkcjonują banki komercyjne oraz głębokie przeobrażenia zachodzące wewnątrz nich sprawiają, że przewartościowaniu ulegają zasady ich działania. Z instytucji chronionych wieloma przywilejami, banki komercyjne stały się podmiotami muszącymi sprostać presji nasilającej się konkurencji. Tym samym, temat lojalności klientów nabiera coraz większego znaczenia w strategiach marketingowych banków komercyjnych. Celem niniejszego artykułu uczyniono określenie stopnia lojalności klientów banku na przykładzie wybranego oddziału wareckiego banku komercyjnego „X””. W badaniach wykorzystano standardowy i „wzmocniony” wskaźnik lojalności. Analiza statystyczna obejmowała nieparametryczny test chi kwadrat (χ2).

Abstract

The instability of commercial banks’ environment and deep transformations which take place inside them are making redefinition of principles of their acting. From protected institutions with many privileges, commercial banks became entities which must meet the pressure of increasing competition not only from the cooperative banks, but also from other financial institutions and entities outside the banking sector. Thus, customer loyalty is becoming increasingly important in commercial bank marketing strategies. The purpose of this article was to determine the degree of loyalty of individual customers of branch of commercial bank “X” in Warka. Loyalty indicator and enhanced loyalty indicator were used for the assessment of loyalty level. Statistical analysis comprised non parametric chi-square test (χ2).