Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych

Emilia Stola1, Artur Stefański2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Stola, Emilia; ORCID: 0000-0003-4534-0546 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Stefański, Artur; ORCID: 0000-0002-7235-337X (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
The variation of credit structure and the bank’s size on the example of selected cooperative banks
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 3, s. 89-100

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze struktura portfela kredytowego kredyty inwestycyjne

Key words

cooperative banks credit portfolio structure investment loans

Streszczenie

Współcześnie banki spółdzielcze chcąc zachować konkurencyjność w sektorze bankowym względem banków komercyjnych oraz innych instytucji bankowych i para-bankowych, dążą do zaspokojenia potrzeb kredytowych klientów. Wydaje się, że banki udzielając kredytów inwestycyjnych, które w ujęciu ilościowym charakteryzują się mniejszą dynamiką, niż kredyty detaliczne to jednak jednostkowe zaangażowanie banku w tej sytuacji jest relatywnie wyższe. W związku z tym powstaje pytanie czy struktura rodzajowa udzielonych kredytów jest determinowana przez wielkość banku. Celem opracowania było określenie poziomu zróżnicowania struktury rodzajowej kredytów ze względu na wielkość banków. Przeprowadzone grupowanie banków i analiza wariancji wskazały na istnienie istotnych statycznie różnic w przypadku struktury kredytów inwestycyjnych oraz operacyjnych i instrumentów dłużnych, natomiast w pozostałych przypadkach, w tym kredytów konsumpcyjnych nie potwierdzono różnic w strukturze w zależności od wielkości banku.

Abstract

The cooperative banks to be competitive in banking sector relative to the commercial banks and others banking institution had to pursue of customers’ credit request. It seems, that bank granted investments loans, which are quantified by smaller dynamics than retail loans. However individual bank’s commitment in this situation is relatively higher. Therefore is a question whether the genre structure of granted loans is being determined by the size of the bank? The aim of the elaboration was to determine the diversification level of loans’ structure due to bank’s size. The analysis of variance confirmed that existing essential statically of differences in the structure of investment loans and operating and debt instruments, however in other loans’ groups in the structure weren’t confirmed any differences depending on the size of the bank.