Wyzwania w zakresie finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa w Polsce

Jacek Grzywacz1, Mariusz Lipski2
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grzywacz, Jacek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Lipski, Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Wyzwania w zakresie finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa w Polsce
Challenges in the range of investments financing by companies in Poland
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 4, s. 19-31

Słowa kluczowe

inwestycja projekt finansowanie zarządzanie finansami

Key words

investment undertaking financing project finance corporate finance

Streszczenie

Celem opracowania jest zaprezentowanie w oparciu o wybrane przykłady uwarunkowań i wynikających z nich wyzwań w zakresie finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa w Polsce. W oparciu o metodę analizy przypadków autorzy wskazują na trudności w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstw, wywołane takimi procesami jak globalizacja, powszechna informatyzacja, czy też wzrost wpływu rynków finansowych na sferę realną powodują, że podmiotom gospodarczym coraz trudniej jest podejmować i realizować projekty inwestycyjne. Finansowanie tego typu przedsięwzięć, nawet przy zachowaniu powszechnie obowiązujących reguł ich strukturyzowania, nie chroni inwestora danego projektu, jak również podmiotów zapewniających finansowanie dłużne przed stratami. W tej sytuacji niezbędna jest daleko posunięta ostrożność przy konstruowaniu prognoz finansowych, odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jak również zdolność do zachowania elastyczności projektu w przypadku wystąpienia istotnych zmian w otoczeniu.

Abstract

The aim of the paper is to present on the basis of selected examples conditions and connected with them challenges regarding financing of investments taken by companies in Poland. Powered by case study approach, the authors point to difficulties in implementation of mentioned above undertakings. Being observed changes in the economic environment of companies, brought on by such processes as globalization, common IT solutions usage as well as an increase of financial markets influence on real sphere cause that entrepreneurs have more and more difficulties in taking and executing investment projects. Financing such projects, even executed in line with rules of structuring, does not protect the sponsor as well as financial institutions supplying debt from losses. In such a case, from the authors’ point of view, deep caution, proper risk management and flexibility of the project are essential.