Zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich w Polsce

Tomasz Felczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Felczak, Tomasz; ORCID: 0000-0003-0502-5816 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich w Polsce
The differentiation of financial situation in dairy cooperatives in Poland
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 4, s. 5-18

Słowa kluczowe

płynność finansowa skorygowana rentowność zadłużenie sprawność działania spółdzielnia mleczarska sytuacja finansowa

Key words

liquidity adjusted profitability indebtedness operational efficiency dairy cooperative financial situation

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich w Polsce. W celu określenia sytuacji tych podmiotów wykorzystano wskaźniki płynności finansowej, skorygowanej rentowności, zadłużenia oraz sprawności działania. Okres badań obejmował lata 2010–2014. Bez względu na koniunkturę gospodarczą na rynku, zarządzający zachowywali ostrożność w celu uniknięcia ryzyka, które mogło wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich było stosunkowo duże. Zarówno efektywność jak i struktura finansowania uzależniona była od skali i warunków prowadzonej działalności.

Abstract

The study presents diversification of the financial situation of the dairy cooperatives in Poland. In order to determine the financial situation of those entities, the rates of liquidity, adjusted profitability as well as indebtedness and operational efficiency were used. The research period covered the years from 2010 to 2014. Regardless of the economic situation on the market, the managers took special care in order to avoid risk that could affect the entity’s ability to continue to operate. The diversification of the financial situation of the dairy cooperatives was relatively significant. Both effectiveness and financing structure were dependent on a scale and conditions of business.