Samodzielność finansowa gmin w kontekście realizacji dochodów budżetowych

Anna Milewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Samodzielność finansowa gmin w kontekście realizacji dochodów budżetowych
Financial autonomy of communes in the context of realization of budget revenues
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 4, s. 51-60

Słowa kluczowe

samorząd samodzielność dochody budżetowe

Key words

local government financial autonomy budget’s incomes

Streszczenie

Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje jako niezależny podmiot sektora finansów publicznych. Wykonuje on bowiem zadania (przyjmujące najczęściej formę usług publicznych) na rzecz swoich mieszkańców we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W tym celu zobowiązany jest do posiadania środków finansowych zabezpieczających realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych z zakresu administracji publicznej. O ile w tym drugim przypadku, co do zasady, może liczyć na wsparcie w postaci dotacji celowych z budżetu centralnego, o tyle realizację zadań własnych powinien zabezpieczać samodzielnie. Oznacza to, iż samorządy mają możliwości (w aspekcie określonym aktami prawnymi) do samodzielności finansowej w zakresie organizacji i gromadzenia dochodów budżetowych.

Abstract

Local government in Poland functions as an independent entity in the public finance sector. It performs tasks (most often taking the form of public services) for its residents on its own responsibility. For this purpose, this unit is obliged to organize financial guarantee the implementation of both (own and commissioned tasks in the field of public administration). While in the second case, as a rule, can count on support in the form of targeted subsidies from the central budget, local government should secure own tasks independently. This means that local governments have the possibility (in the aspect specified by legal acts) for financial independence in terms of organizing and collecting budget revenues.