Finansowanie inwestycji rzeczowych w niemieckim sektorze przedsiębiorstw

Adam Samborski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Samborski, Adam; ORCID: 0000-0001-7330-5866 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Finansowanie inwestycji rzeczowych w niemieckim sektorze przedsiębiorstw
Financing of non-financial investments in the German corporate sector
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 4, s. 75-83

Słowa kluczowe

inwestycje rzeczowe struktura finansowania inwestycji

Key words

fixed assets investment investment financing structure

Streszczenie

W artykule przyjęto dwa cele, a mianowicie: zaadoptowanie sposobu badawczego zaproponowanego przez Corbett i Jenkinson’a do wymogów Europejskiego Systemu Rachunków 2010; identyfikacja struktury finansowania inwestycji rzeczowych w niemieckim sektorze przedsiębiorstw. W analizach wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdawczości narodowej, a dokładniej z dwóch rachunków wchodzących w skład rachunków akumulacji, tj.: rachunku kapitałowego oraz rachunku finansowego. Przyjęto metodologię źródeł finansowania netto, w której wykorzystano przepływy środków finansowych, a nie ich stany. Identyfikując strukturę źródeł finansowania inwestycji rzeczowych zauważono, iż w niemieckim sektorze przedsiębiorstw dominują środki wewnętrzne i transfery kapitałowe.

Abstract

The article assumes two objectives, namely: to adjust the way of the research proposed by Corbett and Jenkinson to the requirements of the European System of Accounts 2010; identification of the financing structure of non-financial investments in the German corporate sector. The analysis used data from national reporting, and more specifically the two accounts included in the accumulation accounts, i.e.: the capital account and financial account. It was adopted the methodology of net financing, which uses a flow of funds, and not the stocks. It was noted that, in the German corporate sector internal sources and capital transfers are the basis of non-financial investments financing.