Koszty pracy – studium przypadku jednostki budżetowej

Monika Grajber, Anna Wasilewska2
, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Grajber, Monika
Wasilewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6444-7552 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Koszty pracy – studium przypadku jednostki budżetowej
Labour costs – case study of local government budget entity
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 4, s. 85-95

Słowa kluczowe

przedszkole poziom i struktura kosztów pracy nauczyciele pracownicy niepedagogiczni

Key words

kindergarten labour costs level labour costs structure teachers non-pedagogical staff

Streszczenie

Głównym wydatkiem jednostki budżetowej są koszty związane z zatrudnieniem pracowników, którymi w oświatowej jednostce budżetowej są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym składnikiem kosztów pracy obu grup pracowników jest wynagrodzenie brutto, które jest regulowane innymi aktami prawnymi (ustawą o Karcie Nauczyciela i ustawą o pracownikach samorządowych), co powoduje różnice w ich poziomie. Celem badań było określenie poziomu i struktury kosztów pracy wynikających z zatrudnienia pracowników w jednostce budżetowej, z uwzględnieniem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Materiał empiryczny stanowiły dane i informacje o działalności przedszkola publicznego w latach 2013-2015.

Abstract

The main expenditures of a budget entity are the costs associated with employing workers, who are teachers, administrators and servants. The basic component of the labor costs of the two groups of workers is gross remuneration, which is regulated by legal acts (Teachers’ Charter Act and the Act on Local Government Employees), which causes differences in their level. The purpose of the study was to determine the level and structure of labour costs resulting from the employment of staff in the budget entity, including teachers and non-pedagogical staff. The empirical material consisted of data and information on the activities of public kindergartens in the years 2013-2015.