Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2005 (55)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kacperska E. Współpraca transgraniczna a rozwój regionów wschodnich 5-18pdf
2. Zawojska A. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w przemianach struktury agrarnej w Polsce 19-30pdf
3. Siudek T. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego w Polsce 31-43pdf
4. Gładysz M. Wpływ wielkości kapitału banku na współczynnik wypłacalności 45-55pdf
5. Gajowiak D. Skala zewnętrznych ograniczeń w kredytowaniu agrobiznesu (na przykładzie województwa mazowieckiego) 57-65pdf
6. Selwesiuk P., Snarski S. Analiza skuteczności aplikowania o środki finansowe z programu SAPARD w latach 2002-2004 67-78pdf
7. Wasilewski M. Problematyka zapasów według prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości 79-93pdf
8. Darrot C., Mouchet C. Charakterystyka i potencjał innowacyjny gospodarstw typu rodzinnego w Polsce 95-103pdf
9. Daniłowska A. Pożyczki od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności w gospodarstwach indywidualnych w Polsce 105-113pdf
10. Stolarska A. Pozarolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych 115-125pdf
11. Krawczyk E. Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych 127-148pdf
12. Pizło W. Strategia, struktura oraz działania marketingowe firmy Hoop S.A. 149-160pdf