Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2006 (60)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Borkowski B. Życie i twórczość Prof. dr hab. Teresy Marszałkowicz (1924-1998) 7-13pdf
2. Bednarz J., Gędek S. Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym 15-23pdf
3. Binderman A. Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach 25-34pdf
4. Błażejczyk L., Kala R. Estymacja udziałów metodą regresji grzbietowej 35-43pdf
5. Bolonek R. Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów 45-55pdf
6. Borkowski B., Szczesny W. Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003 57-67pdf
7. Brzozowska-Rup K., Dziubdziela W. Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego 69-79pdf
8. Dudek H., Dybciak M. Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu 81-92pdf
9. Gładysz M. Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce 93-101pdf
10. Gurgul H., Majdosz P. Identyfikacja klastrów w oparciu o strukturę nakładów i wyników 103-112pdf
11. Jałowiecka E., Jałowiecki P. Prognoza produkcji i spożycia papierosów w Polsce do 2008 roku 113-121pdf
12. Karpio A., Karpio K. Analiza trendów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 123-129pdf
13. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A. Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna 131-138pdf
14. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa 139-149pdf
15. Kieres A. Narzędzia informatyczne w działaniach wspierających rozwój obszarów wiejskich prowadzonych przez Biuro Programów Wiejskich, Funduszu Współpracy 151-158pdf
16. Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego 159-167pdf
17. Kobus P., Pietrzykowski R. Efekt dźwigni na GPW w Warszawie 169-177pdf
18. Kondratowicz-Pozorska J. Ocena zmian postaw konsumentów zdrowej żywności (na podstawie analizy macierzy przepływów) 179-185pdf
19. Landmesser J. Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 187-196pdf
20. Lewczuk A. Próba analizy aukcji z różnymi rozkładami wycen 197-206pdf
21. Koszela G., Łukasiewicz P., Orłowski A. Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów 207-217pdf
22. Majewska J. Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa 219-230pdf
23. Marcinkiewicz E. Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej 231-239pdf
24. Matuszewska A., Witkowska D. Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy 241-250pdf
25. Mazur A., Witkowska D. Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości 251-258pdf
26. Miklewska J. Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego 259-268pdf
27. Olbryś J. Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR) 269-277pdf
28. Orwat A. Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych 279-288pdf
29. Adamczyk M., Parlińska M. Prognoza liczby emitowanych kart płatniczych 289-299pdf
30. Kobus P., Pietrzykowski R. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej 301-308pdf
31. Strojny J. Przewagi komparatywne a wymiana handlowa produktami rolnymi krajów UE 309-317pdf
32. Kowalczyk T., Szczesny W., Wiech M. Koncepcja pomiaru nierówności dla wielu zmiennych 319-329pdf
33. Śliwicki D. Ekonometryczne modelowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce 331-340pdf
34. Krężołek D., Trzpiot G. Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego 341-351pdf
35. Wisiński K. Zastosowanie modelu MOTAD do tworzenia portfela akcji 353-358pdf
36. Gasek A., Witkowska D. Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig 359-368pdf
37. Ząbkowski T. Porównanie metod Tramo-Seats i Sieci Neuronowych wykorzystywanych do prognozowania krótkookresowego szeregów czasowych 369-377pdf