Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (80)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bryła P. Uwarunkowania zróżnicowania dochodów rolniczych w Unii Europejskiej 5-17pdf
2. Kołyska J. Wielkość i struktura finansowego wsparcia rolnictwa w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej 19-33pdf
3. Bombiak E. Motywowanie pracowników a sytuacja finansowa przedsiębiorstw 35-47pdf
4. Duczek T., Werenowska A. Stosowanie narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą 49-59pdf
5. Kwiatkowska E. Wybrane uwarunkowania demograficzne korzystania z usług gastronomicznych (na przykładzie aglomeracji warszawskiej) 61-68pdf
6. Banasiak K. Modele kryzysów walutowych 69-82pdf
7. Główka G. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym 83-95pdf
8. Mazurkiewicz-Pizło A. Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli na przykładzie Węgier 97-108pdf
9. Rakowska J. Egzemplifikacja i kategoryzacja innowacji na rynku owoców i produktów owocowych w Polsce 109-116pdf
10. Grębowiec M. Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym 117-130pdf