Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (89)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Wasilewski M. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych z budżetu państwa (na przykładzie uczelni publicznych) 5-16pdf
2. Mądra M. Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych 17-36pdf
3. Lewandowska I. Dopłaty do kapitału źródłem finansowania działalności rozwojowej w spółkach hodowlanych ANR 37-48pdf
4. Wasilewski M. Wartość i zużycie środków trwałych w ujęciu sektorowym 49-60pdf
5. Zabielska D. Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych 61-74pdf
6. Forfa M. Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych 75-82pdf
7. Sidor M. Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków 83-96pdf
8. Felczak T. Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego 97-108pdf
9. Wasilewska E. Model szybkiego testu płynności finansowej 109-122pdf
10. Konopka M. Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001–2009 123-136pdf
11. Soliwoda M. Koncepcja „Beyond Budgeting” – perspektywy wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwami branży spożywczej 137-148pdf
12. Zawadzka D. Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie – analiza porównawcza 149-162pdf
13. Dąbrowski B. Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do prognozowania upadłości spółek giełdowych indeksu WIG-Spożywczy 163-174pdf
14. Mrówczyńska-Kamińska A. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp 175-186pdf
15. Skłodowski I. Opodatkowanie a rentowność branży niskiego hazardu 187-196pdf
16. Konopka M. Ocena procesów konsolidacji w polskim systemie bankowym z perspektywy klientów banku 197-206pdf
17. Ganc M. Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych 207-218pdf
18. Juszczyk S. Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 219-228pdf