Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (91)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Franc-Dąbrowska J. Pułapka płynności Keynesa a dylematy oceny płynności przedsiębiorstw rolniczych 5-16pdf
2. Brzozowska K. Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 17-26pdf
3. Juszczyk S. Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych 27-38pdf
4. Kołosowska B. Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego 39-48pdf
5. Wasilewski M. Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów 49-60pdf
6. Bereżnicka J. Zadłużenie i płynność finansowa a koszt kapitału 61-70pdf
7. Kuś A. Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych 71-84pdf
8. Kozak S. Zmiany strategii zarządzania dystrybucją w sektorze ubezpieczeń w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 2002–2008 85-96pdf
9. Rosa A. Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce 97-106pdf
10. Żurakowska-Sawa J. Źródła finansowania przedsiębiorstw przemysłowych 107-116pdf
11. Tymiński J. Wybrane aspekty optymalnego sterowania portfelem inwestycyjnym akcji na rynku kapitałowym 117-128pdf
12. Kowalski O. Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego a ryzyko stopy procentowej 129-140pdf
13. Pawlonka T. Systemowe bariery rozwojowe banków spółdzielczych w latach 2000–2010 141-152pdf
14. Hałaburda D. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych 153-164pdf
15. Walczak D. Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania 165-176pdf
16. Kusto B. Pozyskiwanie funduszy unijnych w gminach o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych 177-184pdf
17. Pisarska A. Przychody i koszty działalności dydaktycznej szkół wyższych w Polsce 185-200pdf
18. Rola-Jarzębowska A. Kompetencje menedżerskie w gospodarce opartej na informacji 201-210pdf
19. Pochopień J. Zarządzanie talentami 211-218pdf
20. Kowalewska M. Wiedza a wyniki finansowe gospodarstw ekologicznych – studia przypadków 219-228pdf
21. Wasilewski M. Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego 229-240pdf
22. Mądra M. Działalność instytucji mikrofinansowania na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 241-256pdf
23. Żak A. Zmiany sytuacji finansowej po fuzji na przykładzie spółki akcyjnej z branży owocowo-warzywnej 257-270pdf