Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (92)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A. Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńs 5-16pdf
2. Gołębiewski J. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw agrobiznesu 17-30pdf
3. Sadowski A. Ekonomiczne przesłanki sposobu rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych w świetle zmian przepisów w 2011 roku 31-40pdf
4. Ginter A. Korzyści finansowe z tytułu podatku VAT w wybranych gospodarstwach rolnych dokonujących inwestycji 41-50pdf
5. Pieczonka J. Forma ewidencji księgowej w kontekście potrzeb informacyjnych gospodarstw rolnych 51-62pdf
6. Siudek T. Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce 63-76pdf
7. Kowalski O., Różyński J. Obciążenia finansowe na przykładzie wybranych banków spółdzielczych 77-88pdf
8. Forfa M. Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego 89-102pdf
9. Prymon K. Problemy wdrażania rachunkowości rolniczej na Dolnym Śląsku 103-114pdf
10. Pawlonka T. Płynność finansowa a wielkość kapitału obrotowego w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej 115-128pdf
11. Zabielska D. Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą 129-141pdf