Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013 (101)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gołębiewska B. Tendencje zmian w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce 5-13pdf
2. Wasilewska A. Pomiar i ocena działalności innowacyjnej Polski na podstawie wskaźników pośrednich 15-28pdf
3. Lipińska I. Rola kontraktacji w kształtowaniu współpracy w agrobiznesie 29-39pdf
4. Mickiewicz B., Zuzek D. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce 41-52pdf
5. Chotkowski J. Rynek jako podstawowa instytucja gospodarki – pojęcie, struktury, efektywność 53-65pdf
6. Parzonko A. Koncepcja rozwoju sektora mlecznego w UE, proponowane instrumenty jej wdrożenia i przewidywane skutki po 2014 roku 67-80pdf
7. Nowaczyk P. Wpływ redukcji polskiej fl oty rybackiej na wielkość połowów głównych gatunków ryb 81-94pdf
8. Karmowska G. Gospodarstwa rolne regionu nadmorskiego – konwergencja czy dywergencja 95-105pdf
9. Nowak A., Wójcik E. Poziom realizacji funkcji prośrodowiskowych w rolnictwie w województwie lubelskim 107-118pdf
10. Maryniak A., Stefko O. Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej 119-128pdf
11. Olewnicki D., Rybak J. Rodzaje uprzedzeń właścicieli gospodarstw ogrodniczych do zrzeszania się w grupy producentów – przykład gminy Błędów 129-138pdf