Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2014 (107)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Stolarska A. Zmiany sytuacji dochodowej polskich rodzin na wsi po akcesji do Unii Europejskiej 5-17pdf
2. Suchoń A. Nowe zasady pomocy de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne 19-33pdf
3. Stanowicka A. Możliwości wykorzystania atrybutów rynku żywności w Polsce w kształtowaniu wizerunku i rozwoju wybranych regionów 35-46pdf
4. Kowalewska M. Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej 47-56pdf
5. Krzyżanowska K. Tendencje zmian w działaniach informacyjno- -promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność 57-67pdf
6. Pajewski T. Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich 69-80pdf
7. Siedlecka A. Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa 81-92pdf
8. Gołębiewska B., Ślusarz G. Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005–2012 93-102pdf
9. Roszkowska-Mądra B. Zmiany w rolnictwie województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską 103-114pdf
10. Dąbrowski D., Kuźmicki M. Wpływ aktywności zawodowej na wykorzystanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich 115-125pdf
11. Mucha M., Pietrzak M. Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce 127-141pdf
12. Kraciński P. Przemiany na rynku cebuli w latach 1995–2012 143-154pdf
13. Bieńkowska W., Gołasa P., Podstawka M. Potencjał produkcji biogazu rolniczego w województwie pomorskim i jego wykorzystanie 155-162pdf
14. Obrycka E. Korzyści społeczne i ekonomiczne budowy biogazowni rolniczych 163-176pdf