Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 (110)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kil K. Poziom koncentracji a stabilność finansowa sektorów bankowych krajów Europy Środkowo- -Wschodniej 5-17pdf
2. Kata R. Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce 19-32pdf
3. Kmieć D. Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej 33-42pdf
4. Flejterski S., Zioło M. Bezpieczny i stabilny system bankowo-finansowy jako podstawa rozwoju gospodarki i społeczeństwa 43-51pdf
5. Drabarczyk K., Siudek T. Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego) 53-65pdf
6. Majewski J. Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej 67-79pdf
7. Nowaczyk P. Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowe rybołówstwo morskie 81-95pdf
8. Dziedzic-Jagodzka I., Piątek E. Koncepcja modelu „rachunek kosztów działań w uczelni wyższej” 97-119pdf
9. Hałaburda D. Rynek obligacji Catalyst jako źródło pozyskiwania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego 121-141pdf
10. Kosiń P. Zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej a wartość godziwa 143-153pdf
11. Dąbkowska A. Fuzje i przejęcia w niemieckim sektorze bankowym w latach 1997–2012 155-165pdf
12. Gruziel K. Koszty wymiaru i poboru podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich województwa opolskiego 167-177pdf
13. Domańska T. Wybrane elementy polityki kredytu handlowego a wielkość spółdzielni mleczarskich 179-189pdf
14. Kuta Ł., Sowiński J. Analiza ekonomiczna uprawy sorgo ziarnowego w zależności od technologii zbioru 191-203pdf