Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"usługi turystyczne"
6 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Siedlecka A. Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Balińska A. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sammel A. Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Walenia A. Czynniki warunkujące konkurencyjność rolnictwa Podkarpacia w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską pdf