Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010 (3(52))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gajowiak D. Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika 11-24pdf
2. Dworak J. Pozycjonowanie w marketingu. Wykorzystanie anamorfozy w pozycjonowaniu 25-35pdf
3. Nowacka A. Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych) 36-44pdf
4. Kozioł A., Szafrańska M. Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych 45-56pdf
5. Zioło M. Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku 57-68pdf
6. Borkowski S., Stasiak-Betlejewska R. Identyfikacja poziomu satysfakcji klienta banku w procesie usługowym przy wykorzystaniu metody servqual 69-75pdf
7. Boguszewicz-Kreft M. Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta 79-91pdf
8. Dłubakowska-Puzio E., Karpuk M., Puzio K. Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu 92-101pdf
9. Lipianin-Zontek E., Zontek Z. Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej 102-112pdf
10. Wereda W. Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie 113-123pdf
11. Pizło W. Marketing oparty na wiedzy - próba identyfikacji 124-136pdf
12. Strojny J. Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej 139-150pdf
13. Kierepka M. Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006 151-159pdf
14. Chotkowski J., Czerwińska M. Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym 160-169pdf
15. Nuszkiewicz K. Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego 170-177pdf
16. Mielnicki P. Problemy marketingowe wysokotowarowych gospodarstw rolnych w Prowincji Free State (Republika Południowej Afryki) oraz propozycja ich rozwiązania 178-196pdf
17. Strzębicki D. Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych 197-204pdf
18. Antonowicz A. Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008 207-218pdf
19. Dewalska-Opitek A. Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa 219-229pdf
20. Dłubakowska-Puzio E., Gałan R., Puzio K. Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 230-242pdf
21. Worobjow L. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania 243-252pdf
22. Kalinowska K. Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 253-264pdf
23. Krzyżanowska M. Kierunki rozwoju marketingu 267-277pdf
24. Zięba K. Skuteczność działań marketingowych 278-287pdf
25. Kreft J. Siła mediów jako piąty element marketingu – mix na rynku mediów 288-298pdf
26. Nowogródzka T. Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego 299-310pdf
27. Gralak K. Marketing wewnętrzny w praktyce zarządzania jednostek samorządu terytorialnego 311-321pdf
28. Brelik A. Marketing terytorialny a kreowanie regionów 322-328pdf
29. Sienkiewicz J. Podmioty sektora turystyki uzdrowiskowej a marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki – problem czy wkład do rozwiązania problemu 329-340pdf
30. Niedziółka A. Koncepcja marketingu skoncentrowanego jako ważna determinanta rozwoju agroturystyki 341-352pdf
31. Iwan B. Nowe trendy w marketingu sportowym 353-367pdf
32. Dmowski Ł. Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa 371-385pdf
33. Sarnowski J. Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone 386-398pdf
34. Dłubakowska-Puzio E., Łowkiewicz A., Olejniczak D. Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników 399-411pdf
35. Rytel O. Stąpając po kruchym lodzie, czyli sytuacja wybranych producentów na polskim rynku lodów 412-420pdf
36. Mackiewicz H. Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy 421-433pdf
37. Matysik-Pejas R., Szlachta S. Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich 434-443pdf
38. Grębowiec M. Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów 444-455pdf
39. Niewiadomski K. Agroturystyka a turystyka – ze szczególnym uwzględnieniem relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego 456-467pdf