Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2015 (13(62))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bereżnicka J. Rola kapitału obrotowego w kształtowaniu sytuacji finansowej rodziny rolniczej w polskich gospodarstwach rodzinnych 5-17pdf
2. Burgiel A., Sowa I., Zrałek J. VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION 18-29pdf
3. Grzegorczyk W. Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania 30-39pdf
4. Kamiński J. Makromarketing jako część nauki o marketingu 40-52pdf
5. Kapusta F. Zmiany strukturalne cukrownictwa polskiego 53-62pdf
6. Karmowska G., Marciniak M. Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno- -gospodarczego duoregionu Pomorze z wykorzystaniem metody k-średnich 63-72pdf
7. Knop-Iwińska K., Szymańska K. Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych 73-85pdf
8. Król M. LEGAL FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL LAW FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND 86-106pdf
9. Strzębicki D. Implementacja technologii informacyjnych e-commerce w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego 107-119pdf
10. Szymoniuk B. Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich 120-132pdf
11. Urban W. Determinanty kształtowania jakości usługi podczas współprodukcji 133-144pdf
12. Wąsikowska B. Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym 145-156pdf
13. Waśkowski Z. Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych 157-170pdf