Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2020 (23(72))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Barczyk R. Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej 7-16pdf
2. Cyburt A., Gałecka A. Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego 17-32pdf
3. Kata R. Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie 33-44pdf
4. Koleśnik J. Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach 45-56pdf
5. Kowalska M. THE BLOG AS A COMMUNICATION TOOL IN THE ASSESSMENT OF YOUNG CONSUMERS - THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH 57-67pdf
6. Gostomski E., Lepczyński B. Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego 68-81pdf
7. Łach K. Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018 82-94pdf
8. Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K. Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce 95-112pdf
9. Malinowska-Misiąg E. DIVERSE ASPECTS OF LOCAL FISCAL CAPACITY – CASE STUDY OF POLAND 113-122pdf
10. Mielus P. IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH 123-133pdf
11. Mikołajczyk K. Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej 134-145pdf
12. Milewska A. ENTITIES PERFORMING SELF-GOVERNMENT PUBLIC TASKS - SPECIFICITY OF ACTING AND FUNDING 146-155pdf
13. Sołtyk P. IMPACT OF SUBSIDIES ON THE FINANCIAL POSITION OF LOCAL GOVERNMENT BUDGETARY ESTABLISHMENTS IN POLAND 156-167pdf
14. Stańczak-Strumiłło K. Instytucjonalne wykluczenie emerytalne w wąskim ujęciu jako rodzaj wykluczenia finansowego w Polsce 168-179pdf
15. Strzelecka A., Zawadzka D. Factors determining the tendency of rural households in Central Pomerania to save – PILOT study results 180-190pdf
16. Świetlik K. TRENDS IN BEHAVIOUR OF MODERN FOOD CONSUMERS IN POLAND 191-207pdf
17. Szydłowski C. AUDIT OF INCOME FROM LOCAL FEES IN SELECTED COMMUNES OF THE POMERANIAN PROVINCE IN POLAND 208-221pdf
18. Kondak A., Konior A., Tarczydło B. SELECTED UNDERTAKINGS OF SHARING TRANSPORT SERVICES BY CONTEMPORARY CONSUMERS: RESEARCH RESULTS 222-236pdf
19. Trębska P. FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS 237-246pdf
20. Waśkowski Z. DETERMINANTS OF THE CO-CREATION OF CONSUMER VALUE ON THE SPORTS EVENT MARKET 247-255pdf
21. Wasilewski M., Żurakowska J. THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY 256-267pdf
22. Zaleska M. Rezerwy walutowe - „Rzecz Święta” 268-279pdf