Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2009 7(22)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Górna J. Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego na terenie Wielkopolski w aspekcie spełnienia wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej 5-12pdf
2. Górska A., Krawiec M. Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela 13-20pdf
3. Grzelak M., Wiktorowicz J. Ocena wsparcia publicznego rolnictwa w Polsce – wybrane zagadnienia 21-31pdf
4. Jaczewska-Kalicka A. Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 32-37pdf
5. Biczkowski M., Jezierska-Thole A. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie 38-49pdf
6. Kaczorowska J. Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 50-57pdf
7. Kowrygo B., Krasnodębska M. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję surowców żywnościowych i ich wykorzystanie 58-69pdf
8. Marciniak M. Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej 70-79pdf
9. Marcysiak A., Marcysiak A. Uwarunkowania dotyczące wprowadzania zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych 80-88pdf
10. Mroczek R. Sektor mięsa czerwonego w Polsce po przystąpieniu do UE 89-98pdf
11. Paszko D. Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek, ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji 99-110pdf
12. Rembeza J. Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE 111-119pdf
13. Rudnicki R. Aktywność gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania funduszy UE a poziom rozwoju rolnictwa – analiza przestrzenna według danych z biur powiatowych ARiMR 120-132pdf
14. Satoła Ł. Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich 133-142pdf
15. Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym 143-153pdf
16. Wróblewska W. Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 154-163pdf