Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2009 8(23)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Artyszak A. Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE 5-9pdf
2. Banaś K. Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez producentów drobiu w Małopolsce 10-16pdf
3. Bórawski P., Grygoryev S. Ziemia i kierunek produkcji jako czynniki różnicujące efektywność gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów 17-23pdf
4. Brodzińska K. Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska 24-33pdf
5. Cieślewicz W. Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego 34-40pdf
6. Czyżewski A., Kułyk P. Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego? 41-51pdf
7. Gajowiak D. Spółdzielczość bankowa w Polsce na tle wybranych spółdzielczych grup i systemów bankowych Unii Europejskiej 52-63pdf
8. Grębowiec M. Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na przemiany jakości produkcji przedsiębiorstw rolno-spożywczych 64-74pdf
9. Hadryjańska B. Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 75-84pdf
10. Kata R. Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce 85-97pdf
11. Kiełbasa B. Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich 95-103pdf
12. Kisielińska J. Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa 104-115pdf
13. Lizińska W. Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolno-żywnościowego 116-123pdf
14. Matyjaszczyk E. Problematyka ochrony środowiska naturalnego w aktach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin obowiązujących w Polsce w latach 2001-2009 124-130pdf
15. Motowidlak U. Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw 131-141pdf
16. Niedziółka A. Uwarunkowania rozwoju agroekoturystyki w województwie małopolskim 142-151pdf
17. Parlińska M., Wielechowski M. Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa 152-163pdf
18. Rokicki T. Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec 164-173pdf
19. Stefko O. Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej 174-181pdf
20. Szajner P. Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy 182-191pdf
21. Tereszczuk M. Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej 192-201pdf