Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2010 10(25) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Artyszak A. Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE 5-12pdf
2. Biczkowski M., Jezierska-Thole A. Wpływ absorpcji środków unijnych na rozwój rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego na przykładzie PROW 13-24pdf
3. Borowska A. Stan i perspektywy rozwoju działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich w zakresie żywności niekonwencjonalnej 25-32pdf
4. Cymanow P. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich 33-40pdf
5. Czyżewski A., Kułyk P. Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych 41-50pdf
6. Drejerska N. Uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej z perspektywy teorii „swoich” i „obcych” 51-58pdf
7. Gajewska M. Analiza stanu obecnego i kierunków rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 59-69pdf
8. Hadryjańska B. Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich 70-78pdf
9. Kociszewski K. Podażowe uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w świetle badań ankietowych 79-90pdf
10. Mikołajczyk J. Wyniki ekonomiczne a nakłady inwestycyjne w indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w polskim FADN w zależności od ich typu rolniczego 91-100pdf
11. Empel W., Pawlewicz A. Szanse i bariery funkcjonowania rolniczych grup producenckich w opinii członków Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody „LUB-TUCZ” 101-105pdf
12. Rokicki T. Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE 106-115pdf
13. Wróblewska W. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków 116-124pdf