Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2014 14(29) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Batyk I. Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji 7-14pdf
2. Binderman Z., Koszela G., Szczesny W. Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne) 15-26pdf
3. Brodzińska K. Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian 27-36pdf
4. Czyżewski A., Stępień S. Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa 37-47pdf
5. Czyżewski B. Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej 48-60pdf
6. Dziekański P. Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji 61-70pdf
7. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013 71-84pdf
8. Kisielińska J. Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012 85-97pdf
9. Kraciuk J., Piekutowska A. Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu 121-129pdf
10. Kufel J. Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej 130-139pdf
11. Laskowska E. Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego 140-149pdf
12. Ligenzowska J. Rolnictwo ekologiczne na świecie 150-157pdf
13. Beba P., Poczta W. Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE 158-167pdf
14. Stefko O. Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi 168-176pdf
15. Ordziński M., Walaszczyk A. Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza 177-185pdf
16. Wielewska I. Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych 186-195pdf
17. Wieliczko B. Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy 196-204pdf
18. Głąbska D., Guzek D., Konarska M., Sakowska A., Wierzbicka A., Wojtasik-Kalinowska I. Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012 205-215pdf
19. Wysocka-Fijorek E. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych 216-225pdf
20. Zieliński M. Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej 226-236pdf
21. Brzozowski P., Zmarlicki K. Produkcja i ceny owoców z upraw ekologicznych 237-243pdf