Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2018 (9)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bahçeci M. Key issue succes in Extension and types of participation and factors 5-12pdf
2. Holienčinová M., Holota T. Marketing management as a strategic part of sustainable development in the conditions of rural tourism in Slovakia 13-22pdf
3. Kaczocha W., Sikora J. Społeczna odpowiedzialność biznesu – formą promocji działalności gospodarczej 23-32pdf
4. Kowalewski M. Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej 33-43pdf
5. Krzyżanowska K., Wilczewska K. Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników 45-54pdf
6. Olejniczak W. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy 55-62pdf
7. Bogusz T., Roman M., Sialverstava S. TOURISM DEVELOPMENT IN THE BELARUSIAN PART OF THE AUGUSTOW CANAL 63-70pdf
8. Stawicka E. Corporate social responsibility and the milk market in Poland 71-80pdf
9. Kırılmaz H., Stawicka E., Unsal A. The determining role of health on the economic development of countries – case study in econometric analysis 81-88pdf
10. Werenowska A. City placement jako instrument promocji miasta 89-96pdf
11. Wojcieszak M., Zawadka J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 97-107pdf
12. Balanovska T., Wyrzykowska B. Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 109-117pdf
13. Yavuz H. The Economic Function of The State 119-128pdf
14. Kozak M. Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniw 129-136pdf