Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie

Magdalena Kozera

Kozera, Magdalena
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie
Human capital as a element of intellectual capital in agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 105-111

Słowa kluczowe

kapitał ludzki kapitał intelektualny gospodarstwa rolne jakość zasobów ludzkich

Key words

human capital intellectual capital agricultural farm quality of human resources.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wybrane kwestie związane z kapitałem ludzkim w rolnictwie, w tym kwestie jakości tego kapitału oraz problemy pomiaru. Wskazano na rolę kapitału ludzkiego jako podstawowego nośnika i tworzywa kapitału intelektualnego gospodarstw. Omówiono cechy tego kapitału typowe dla gospodarstw rolnych, a zarazem wyróżniające je spośród innych podmiotów rynkowych. Przedstawiono cząstkowe wyniki badań kapitału ludzkiego w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji.

Abstract

Selected problems of human capital in agriculture were presented. The quality of this capital and problems of its measurement have been also discussed. The role of human capital as a primary factor and a substance of intellectual capital was shown. Some typical features of human capital in agricultural farms which distinguish farms from other market objects have been considered. Partial results of a research on the intellectual capital in agriculture focusing on its human resources was presented.