Kapitał ludzki na rynku pracy

Marzena Kacprzak1, Agnieszka Król2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Kacprzak, Marzena; ORCID: 0000-0002-0680-8241 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Król, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-5685-7578 (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Kapitał ludzki na rynku pracy
Human capital in the labour market
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 33-44

Słowa kluczowe

kapitał ludzki rynek pracy zatrudnienie kompetencje

Key words

human capital the labour market employment expertise

Streszczenie

W artykule dokonano próby charakterystyki kapitału ludzkiego oraz uwarunkowań jego rozwoju w Polsce. Zwrócono także uwagę na aspekty rynku pracy widzianego oczami pracodawcy. Jak wynika z badań, nadal za kluczowe uważa się posiadanie doświadczenia, wykształcenia oraz kompetencji, nie tylko zawodowych, lecz także na poziomie wyższym niż wymaga tego stanowisko pracy. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne z badań V edycji projektu Bilans kapitału ludzkiego, GUS oraz Eurostatu. Projekt BKL realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczby uzyskane na podstawie danych BKL mogą być nieco wyższe niż podawane przez PUP, gdyż deklaracje respondentów mogą nie być tak precyzyjne jak oficjalne rejestry. Nie mniej jednak nie wpływają one w sposób znaczący na deformowanie obrazu rzeczywistej sytuacji na rynku pracy oraz sygnalizują kluczowe problemy i tendencje.

Abstract

The article is an attempt to characterize human capital and conditions of his development in Poland. It also draws attention to the aspects of labour market seen through the eyes of an employer. Studies show that experience, education and soft skills are still key factors and they are required on higher level than it is needed for the position. Research material used for the article contains empiric data from studies of Fifth edition of project Study of Human Capital in Poland, data from Central Statistical Office of Poland and Eurostat. Project SoHCiP was implemented by Polish Agency for Enterprise Development. Numbers obtained based on study by Human Capital in Poland could be a little higher than the ones given by District Labour Office, because responders declarations might be not as precise as their official registers. Nevertheless they do not have such an important impact on deforming the picture of labour`s market situation and they highlight key problems and tendencies.