Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (72)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mossakowska E. Poziom i wykorzystanie kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim 5-16pdf
2. Adamczyk P. Tendencje w poziomie i zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 17-25pdf
3. Raczkowska M. Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 27-38pdf
4. Stańko A. Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej 39-49pdf
5. Klembowska D. Zmiany w zatrudnieniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej 51-63pdf
6. Perepeczko B. Zróżnicowanie zjawiska zarobkowych migracji zagranicznych ludności wiejskiej 65-73pdf
7. Domańska J., Zawojska A. Ocena działalności oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Studium przypadku wybranego biura powiatowego 75-89pdf
8. Gruziel K. Konsekwencje finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych 91-105pdf
9. Daniłowska A. Dług publiczny – jego struktura, przyczyny, rozmiary i skutki 107-118pdf
10. Jędruchniewicz A. Popytowe przyczyny inflacji w Polsce 119-130pdf
11. Utzig M. Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej 131-144pdf
12. Borowska A. Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych 145-159pdf
13. Wrzesińska J. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce 161-170pdf
14. Krawczyk E. Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej 171-179pdf
15. Szponarowicz M. Zmiany poziomu i struktury aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych 181-197pdf
16. Chądrzyński M. Rola sektora MSP w handlu zagranicznym Polski w latach 1994–2004 199-211pdf
17. Maśniak J. Formy obrotu ziemią rolniczą w Polsce 213-222pdf