Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (78)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Wasilewski M., Zabolotnyy S. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym 5-20pdf
2. Dworniak J. Fundusze własne a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich 21-32pdf
3. Kowalczyk A. Banki spółdzielcze w czasach kryzysu 33-45pdf
4. Juszczyk S., Nagórka A. Finansowanie typu mezzanine jako rozwiązanie pośrednie między emisją akcji a kredytem bankowym 47-58pdf
5. Stola E. Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych 59-68pdf
6. Wójcicka A., Wójtowicz T. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia 69-80pdf
7. Wague M. Międzynarodowe kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje 81-94pdf
8. Makuha S., Zabolotnyy S. Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji 95-104pdf
9. Kruchok N. Teorie związane z wartością i wyceną jako podstawa metodyczna podejścia do szacowania wyceny nieruchomości 105-114pdf
10. Paliszkiewicz J. Próby wyceny kapitału intelektualnego – identyfikacja podstawowych problemów 117-125pdf
11. Starzyński M. Konstrukcja planów finansowych agencji państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych w latach 2003–2009 127-139pdf
12. Maciejczak K., Milewska A. Zarządzanie daninami publicznymi w przedsiębiorstwie na przykładzie podmiotu BETA – wybrane aspekty 141-159pdf
13. Balina R., Juszczyk S. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne 161-174pdf
14. Boratyńska K. Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce – przegląd dotychczasowych badań 175-186pdf
15. Mądra M. Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna 187-196pdf
16. Chmielewska M. Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych 197-208pdf
17. Pisarska A., Wasilewski M. Gospodarowanie rzeczowymi aktywami trwałymi w przedsiębiorstwach z sektora MSP 209-221pdf
18. Wasilewska A. Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych 223-235pdf
19. Bereżnicka J. Dźwignia czy maczuga finansowa w realizacji decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym 237-247pdf
20. Forfa M. Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw 248-260pdf