Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (90)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A., Matuszczak A. Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów 5-23pdf
2. Chmurzyńska K., Wigier M. Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PROW 2007–2013– teoria i praktyka 25-40pdf
3. Domagalska-Grędys M. Aspekty współdziałania i lobbingu grup i organizacji w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej 41-58pdf
4. Łącka I. Ocena efektywności powiązań instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako ważny element polityki innowacyjnej 59-74pdf
5. Oleniuch I. Europejski system oznaczeń dla produktów regionalnych i tradycyjnych– diagnoza stanu i koniecznych reform 75-87pdf
6. Klembowska D., Nieć M. Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002–2008 89-98pdf
7. Borkowska M., Kruszyński M. Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa dolnośląskiego 99-107pdf
8. Golian S., Mazurek-Kusiak A. Ocena współpracy właścicieli nowo powstających gospodarstw agroturystycznych z samorządami, ODR-ami i jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju promocji usług agroturystycznych 109-118pdf
9. Mysiak K. Rola samorządu lokalnego i organizacji społecznych w wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu na przykładzie gminy Cedry Wielkie 119-129pdf
10. Kosmaczewska J. Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA 131-141pdf
11. Stefko O. Zróżnicowanie między płynnością a wypłacalnością polskich producentów ogrodniczych na tle Unii Europejskiej 143-153pdf
12. Plesiewicz J., Sołoma A. Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego 155-169pdf
13. Soliwoda M. Oddziaływanie polityki naukowej na spółdzielczy sektor mleczarski w województwie mazowieckim 171-183pdf
14. Łapińska J. Analiza wymiany wewnątrzgałęziowej w czeskim handlu rolno-spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej 185-192pdf