Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (93)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mazurkiewicz-Pizło A. Inspiracje teoretyczne konkurencyjności według Thünena, Marshalla, Portera 5-18pdf
2. Hybel J. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000–2009 19-28pdf
3. Sikorska-Wolak I. Dywersyfi kacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników 29-42pdf
4. Juszczyk S. Przegląd potencjalnych podatków i opłat nakładanych na banki w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego 43-56pdf
5. Kozak S. Emisja obligacji jako czynnik poprawy stabilności i konkurencyjności banków spółdzielczych 57-68pdf
6. Adamczyk P. Wartość aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego a stopa zwrotu z jednostki rozrachunkowej 69-80pdf
7. Jaska E. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku ubezpieczeniowym 81-92pdf
8. Lemanowicz M. Preferencje polskich konsumentów na rynku przetworów mleczarskich w latach 2004–2008 93-106pdf
9. Bąk-Filipek E. Konkurencyjność polskiego rynku wołowiny na rynku unijnym 107-118pdf
10. Zalega T. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim 119-136pdf
11. Piwowar A. Konkurencja cenowa i pozacenowa na rynku nawozów mineralnych w Polsce 137-148pdf
12. Jarka S. Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce 149-158pdf
13. Kuźmicki M. Sytuacja ekonomiczna jako czynnik determinujący aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych 159-170pdf
14. Żbikowski J. Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce i rekreacji w kontekście ich sytuacji ekonomicznej 171-184pdf
15. Wrzesińska J. Rozwój systemów franczyzowych w Polsce 185-196pdf