Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013 (9(58))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Artyszak A. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011 22-33pdf
2. Baer-Nawrocka A. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na efekty dochodowe w rolnictwie nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej 34-44pdf
3. Baruk A., Iwanicka A. Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego 45-54pdf
4. Bazylik R., Parzonko A. Reklama telewizyjna w opinii dzieci i młodzieży 55-65pdf
5. Bojanowska A. Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy 66-75pdf
6. Burlita A. Czas jako aspekt zachowań konsumenckich 76-87pdf
7. Chotkowski J., Czerwińska-Jaśkiewicz M. Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce 88-98pdf
8. Cyrek P. Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności 99-109pdf
9. Domańska A., Serwa D. Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na szoki zewnętrzne na przykładzie skutków kryzysu 2008-2009 –analiza empiryczna 110-124pdf
10. Drapińska A. Pomiar lojalności klientów – wybrane wskaźniki 125-136pdf
11. Dybka S. Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta 137-147pdf
12. Feczko J. Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013 148-160pdf
13. Glabiszewski W. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii 161-173pdf
14. Gołaszewska-Kaczan U. Marketing społecznie zaangażowany – korzyści i zagrożenia 174-183pdf
15. Grobelna A., Marciszewska B. Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych 184-195pdf
16. Hadrian P. Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa 196-208pdf
17. Hawrysz L., Hys K. CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących 209-219pdf
18. Jabłońska L., Olewnicki D., Ragan M. Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych 220-230pdf
19. Grzybek M., Kawa M. Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych 231-241pdf
20. Kizielewicz J. Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej 242-254pdf
21. Koć P., Kowalska I. Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych 259-268pdf
22. Kramarz M., Kramarz W. The distribution network - risk factors from the perspective of the flagship enterprise 269-278pdf
23. Liczmańska K. Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych 279-287pdf
24. Łuszczyk M. Ograniczenia do ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach osłabienia finansów publicznych w Polsce 288-298pdf
25. Maj J. New ways and new quality in market research among young customers: Market research through creative ways of spending time: the case study of PLAYDO 299-307pdf
26. Majchrzycki D., Pepliński B. Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji 308-317pdf
27. Matuszewska A. Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców 318-327pdf
28. Mróz-Gorgoń B. Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart 328-339pdf
29. Pakosz I., Pejas-Matysik R. Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych 340-350pdf
30. Piasecki A. Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – w województwie kujawsko-pomorskim 351-360pdf
31. Piekut M. Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata 361-372pdf
32. Płuciennik J. Badanie społeczności jako wyzwanie współczesnych badań marketingowych 373-382pdf
33. Radziszewska A. Ocena satysfakcji konsumenta w usługach handlu elektronicznego 383-393pdf
34. Rogala A. The relations between external and internal marketing communications 394-404pdf
35. Rokicki T. Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu 405-415pdf
36. Roman M., Zgiep Ł. Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities 416-424pdf
37. Satoła Ł. Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010 425-434pdf
38. Golian S., Sawicki B. Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród 435-445pdf
39. Siudak D. The Conceptual Model of Enterprises’ Value Migration 446-455pdf
40. Skowron S. Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych 456-464pdf
41. Musiał W., Sroka W. Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020 465-478pdf
42. Standar A. Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej 479-490pdf
43. Stefańska M., Śmigielska G. CSR as a source of competitiveness of distribution channels 491-502pdf
44. Szafrańska M. Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku płatności bezgotówkowych 503-512pdf
45. Pawlewicz A., Szamrowski P. Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem 513-525pdf
46. Szopiński W. Wykorzystanie narzędzi marketingowych w budowaniu lojalności klientów w banku PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie 526-536pdf
47. Szostek D. Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej 537-548pdf
48. Szymoniuk B. Dilemmas with brand management in clusters 549-558pdf
49. Śleszyńska-Świderska A. Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego 559-576pdf
50. Urban W. Jakość usług współtworzona z klientem – koncepcja i wyniki badań jakościowych 577-587pdf
51. Wąsikowska B. Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu 588-599pdf
52. Giegiel A., Wildowicz-Giegiel A. Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności konsumentów w Polsce 600-611pdf
53. Keck-Wilk M., Wilk I. Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce 612-622pdf
54. Włodarczyk K. Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia 623-637pdf
55. Wojciechowska-Solis J. Survey upon satisfaction of customers using services of travel agencies from Lublin province as a key element of contemporary marketing 638-645pdf
56. Zasępa P. Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital 646-655pdf
57. Zrałek J. Motywy zachowań proekologicznych w kontekście zmieniającego się poziomu świadomości ekologicznej Polaków 656-668pdf