Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2007 2(17) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Błażejowska M. Wsparcie z funduszu SPO rolnictwa w gminach o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 13-19pdf
2. Bórawski P. Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską 20-27pdf
3. Chmielewska B. Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską 28-34pdf
4. Czternasty W. Wpływ planu rozwoju obszarów wiejskich na przemiany w sektorze rolno-spożywczym w województwie kujawskopomorskim na tle kraju 35-45pdf
5. Czyżewski A. Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej 46-56pdf
6. Jaczewska-Kalicka A. Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce po integracji z Unią Europejską 57-62pdf
7. Jeznach M. Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej 63-69pdf
8. Kalińska J. Wpływ zmiany systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej 70-78pdf
9. Kata R. Relacje rolników z bankami po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej 79-88pdf
10. Kusz D. Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 89-97pdf
11. Poczta W. Poziom i struktura rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 98-105pdf
12. Rokicki T. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego 106-113pdf
13. Ryś-Jurek R. Porównanie sytuacji ekonomicznej polskich indywidualnych gospodarstw rolnych z gospodarstwami innych krajów UE w latach 2000-2005 114-123pdf
14. Stańko A. Wybrane zagadnienia zmian w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej 124-132pdf
15. Szymańska E. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE 133-143pdf
16. Wojewodzic T. Wpływ integracji europejskiej na gospodarstwa socjalne 144-154pdf
17. Zawojska A. Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 155-166pdf
18. Artyszak A. Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce 167-172pdf
19. Domagalska-Grędys M. Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu Polski do UE w kontekście planowanej reformy na lata 2008-2013 173-183pdf
20. Dziemianowicz R. Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej 184-194pdf
21. Hamulczuk M. Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim 195-206pdf
22. Kapusta F. Miejsce i rola rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej 207-215pdf
23. Karbowiak K. Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki 216-224pdf
24. Kierczyńska S. Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce 225-230pdf
25. Kołodziejczyk M. Działania organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów na przykładzie ryb i ich przetworów 231-239pdf
26. Kozera M. Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE 240-246pdf
27. Mańko S. Konkurencyjność większych ekonomicznie polskich gospodarstw rolniczych na tle wybranych krajów UE 247-257pdf
28. Matysik-Pejas R. Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce 258-266pdf
29. Mroczek R. Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE 267-276pdf
30. Oleniuch I. Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 277-285pdf
31. Poczta W. Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi 286-293pdf
32. Przygodzka R. Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny 294-303pdf
33. Stańko S. Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi 304-314pdf
34. Witczak A. Produkcja wołowiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 315-326pdf
35. Brodzińska K. Perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju 327-334pdf
36. Goszka W. Franchising jako forma prowadzenia działalności w agrobiznesie (w świetle opinii rolników) 335-341pdf
37. Karpińska J. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013 342-351pdf
38. Komorowska D. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS 352-359pdf
39. Kowalczyk-Kassyk A. Zjawisko naruszania własności intelektualnej jako przejaw„ekonomizacji” zachowań młodych pracowników naukowychWydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ŻywnościowejAkademii Rolniczej w Szczecinie 360-370pdf
40. Kraużlis M. Rynek bioetanolu i jego rozwój w Unii Europejskiej 371-380pdf
41. Lebiecka K. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą w różnych warunkach przyrodniczych 381-388pdf
42. Łęczycki K. Preferencje dla różnych podstaw naliczania płatności (dopłat)bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie środkowowschodniej Polski) 389-396pdf
43. Marcysiak A. Cechy jakościowe zasobów pracy jako czynnik różnicujący poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego 397-405pdf
44. Matyjaszczyk E. Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce 406-414pdf
45. Pawlewicz A. Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki 415-422pdf
46. Płotkowski L. Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich 423-432pdf
47. Poczta W. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk) 433-443pdf
48. Stawicka E. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich 444-453pdf
49. Stolarska A. Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006 454-460pdf
50. Wielewska I. Wybrane problemy rynku biopaliw transportowych w Polsce w kontekście uwarunkowań Unii Europejskiej 461-470pdf
51. Ziejewski T. Potencjał ludzki w kraju i województwie zachodniopomorskim (po akcesji Polski do Unii Europejskiej) 471-478pdf