Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2010 10(25) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bórawski P. Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody 5-11pdf
2. Brodzińska K. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego 12-21pdf
3. Grębowiec M. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce 22-31pdf
4. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fi tosanitarne Unii Europejskiej 32-40pdf
5. Kołodziejczak M. Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim 41-48pdf
6. Gębski J., Kosicka-Gębska M., Przeździecka N. Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009 49-59pdf
7. Lizińska W. Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-żywnościowego 60-70pdf
8. Matuszczak A. Alokacja czynników wytwórczych a wyniki działalności rolniczej w regionach rolnych UE-25. Ocena taksonomiczna 71-79pdf
9. Matysik-Pejas R., Potocka A., Szafrańska M. Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych 80-90pdf
10. Fajczak-Kowalska A., Motowidlak U. Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności 91-99pdf
11. Staszczak D. Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy produktami rolnymi w warunkach globalnej recesji 100-109pdf
12. Stawicka E. Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie 110-118pdf
13. Suchoń A. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po akcesji Polski do Unii Europejskiej 119-129pdf
14. Zuba M. Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich 130-141pdf