Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2011 11(26) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników 7-15pdf
2. Barszczewski C., Kowrygo B. Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnściowym, przykład oliwy z oliwek 16-27pdf
3. Błażejczyk-Majka L., Kala R., Maciejewski K. Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-20071 28-38pdf
4. Butenko O. Państwowe wsparcie przedsiębiorstw sektora rolnego Białorusi 39-43pdf
5. Czernyszewicz E. Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym 44-53pdf
6. Dibrova A., Dibrova L., Krylov Y. Domestic Support of Livestock Production in Ukraine 54-62pdf
7. Graczyk A. Rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce wytwarzanej na bazie produktów rolniczych 63-72pdf
8. Kałuża H. Fundusze unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich – studium przypadku 73-80pdf
9. Kisielińska J. Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw rolniczych w grupach według wielkości ekonomicznej 81-94pdf
10. Kopiński J. Tendencje zmian intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych 95-104pdf
11. Kozera M. Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie 105-111pdf
12. Majewski J. Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim, próba szacunku 112-120pdf
13. Marciniak M. Ocena efektywności flot rybackich krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej 121-129pdf
14. Nowak A. Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej 130-139pdf
15. Pietrzykowski R. Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie województw w Polsce 140-149pdf
16. Smoliński P. Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru 150-160pdf
17. Stańko S. Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009 161-168pdf
18. Stefko O. Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa 169-176pdf
19. Zawojska A. Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? 177-192pdf
20. Żmija D. System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej 193-201pdf